Vagtloven

Vagtloven

Justitia Security har den fulde autorisationsform - Lovens anvendelsesområde

 

§ 1. Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved personer

 

1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang,

 

2) udfører værditransporter,

 

3) udøver beskyttelse af andre personer,

 

4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller

 

5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.

Stk. 2. Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagtvirksomhed i det omfang, dette bestemmes af justitsministeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde anvendelse på en vagtvirksomhed.

© Copyright. All Rights Reserved.